Algemene

Voorwaarden

Wat we doen:

Algemene voorwaarden  

Artikel 1. Algemeen
1. Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor iedere schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Provius. Provius is een Handelsnaam van K-Solutions.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van K-Solutions, op alle overeenkomsten die K-Solutions sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
3. K-Solutions wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
4. K-Solutions is de afkorting van Kokkeler Solutions (KvK 08126734)
Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat K-Solutions een bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
3. Als Opdrachtgever aan K-Solutions gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag K-Solutions uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
Artikel 3. Levertijd
1. De door K-Solutions opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij K-Solutions er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
2. De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
3. Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Opdrachtgever de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
4. Indien er sprake is van meerwerk kan de K-Solutions de levertijd dienovereenkomstig verlengen.
5. Indien K-Solutions gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
Artikel 4. Prijs
1. K-Solutions is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
2. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.
Artikel 5. Adviezen
1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
2. Door K-Solutions verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. K-Solutions gaat uit van de juistheid van deze informatie.
Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. K-Solutions behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van K-Solutions noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door K-Solutions verstrekt zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart K-Solutions voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen tien dagen na (deel)factuurdatum.
2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van K-Solutions een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. K-Solutions heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
3. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op K-Solutions te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij K-Solutions in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
1. een betalingstermijn is overschreden;
2. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
3. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
4. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is Opdrachtgever direct rente aan K-Solutions verschuldigd. Deze rente bedraagt 10% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
5. Wanneer een herinnering wordt verzonden is de eerste herinnering zonder administratieve kosten, de tweede herinnering : € 15,00 administratieve kosten, de derde herinnering : € 15,00 administratieve kosten.
6. Als de vordering wordt overgedragen aan een incasso- of deurwaarderskantoor wordt het account gedeactiveerd. Het activeren van het account kost € 45,00.
7. Indien K-Solutions in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. K-Solutions heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
Artikel 9. Wijzigingen in de opdracht
1. Indien de omvang van de aan K-Solutions verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is K-Solutions gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.
Artikel 10. Oplevering
1. De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat K-Solutions hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.
2. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
Artikel 11. Ontbinding
1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met K-Solutions gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is K-Solutions gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
2. Een en ander laat onverlet de overige aan K-Solutions toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
3. K-Solutions is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
4. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door K-Solutions verhindert, heeft K-Solutions het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor K-Solutions opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie K-Solutions bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan K-Solutions bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
6. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt K-Solutions zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
Artikel 12. Reclames, klachten
1. Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat K-Solutions op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.
Artikel 13. Garantie
1. K-Solutions staat gedurende twee maanden in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte prestatie.
2. Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, zoals het installeren en implementeren van programmatuur, dan staat K-Solutions gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits hij vrij was in de wijze van uitvoering daarvan.
3. De garantieverplichtingen van K-Solutions zullen, in het geval als genoemd in het vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw verrichten van de werkzaamheden.
4. De eventuele reis- en verblijfkosten van K-Solutions, alsmede de kosten van eventuele aanpassingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van K-Solutions heeft bestaan uit de levering van software staat K-Solutions gedurende zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van Opdrachtnemer door Opdrachtgever ook zijn opgevolgd.
6. De garantieverplichtingen van K-Solutions zullen, in het geval als in het vorige lid genoemd, bestaan uit het herleveren van de software, het uitvoeren van modificaties of het gedeeltelijk crediteren van de factuur, zulks naar keuze van K-Solutions.
7. Te allen tijde moet K-Solutions in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
8. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens K-Solutions heeft voldaan.
9. Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden. Ook wordt geen garantie verleend indien Opdrachtgever gebruik maakt van illegale software, of van software waarvan K-Solutions heeft aangegeven dat deze niet compatible is met de door hem geleverde en/of geïnstalleerde software.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. K-Solutions is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan K-Solutions toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen K-Solutions verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is K-Solutions nimmer aansprakelijk.
4. De door K-Solutions te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
5. Indien de assuradeur van K-Solutions om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van K-Solutions te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
6. Ten aanzien van door K-Solutions geleverde software aanvaardt K-Solutions geen enkele aansprakelijkheid.
7. Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt K-Solutions geen enkele aansprakelijkheid.
Artikel 15. Duur en beëindiging (van onder andere website lease, domeinregistraties en webhosting)
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Indien de overeenkomst niet twee (2) maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend voor nog eenzelfde periode worden verlengd, met een maximum termijn van twaalf (12) maanden.
3. K-Solutions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens K-Solutions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Tevens is K-Solutions dan bevoegd om namens opdrachtgever te handelen richting de betrokken registry inzake de door opdrachtgever geregistreerde domeinnamen.
4. K-Solutions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde heeft K-Solutions het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
§ opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
§ opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
§ opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
§ opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
§ opdrachtgever pornografische materialen opslaat op het account;
§ opdrachtgever bezoeker de gelegenheid geeft om illegale software (warez/mp3s etc.) te downloaden vanaf het account.
6. Het basispakket biedt ruimte aan een gigabyte webhosting ruimte en een gigabyte webverkeer. Indien hier andere afspraken over zijn gemaakt wordt dit uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging vermeld.
Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van K-Solutions is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Nederlands recht is van toepassing.

Over K-Solutions.nl
K-Solutions.nl is een resultaatgericht full marketing bureau met als doel om ondernemers meer klanten te brengen. No nonsense, No talk, Just Results.

© K-Solutions.nl en Provius : kvk 08126734 Nederland

..

Gratis Consult

Benieuwd naar de mogelijkheden om in onze uitgaven te staan of te adverteren? 

Een eigen magazine, boek of website? 

Neem gerust contact op!